ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೧) ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೈಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗು ಎರಡೆರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ.

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೨) ಜನ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ. 

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೩) ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೪) ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೫) ಏನು ಇರದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವು ಇರುವಾಗ ನೀವು ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೬) ಜನ ಉತ್ತಮ ನೋಟಗಳನ್ನು (Looks) ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನಲ್ಲ. 

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೭) ಸೋಲು ಎಲ್ಲರೆದುರು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಗೆಲುವು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೮) ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರು ಸಹ ಅವರು ತೋರಿಕೆಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

೯) ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 

ಜೀವನದ 9 ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು : Painful Truths of Life in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.