ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

Chanakya Niti in Kannada
ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅವಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೨) ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಲಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಲಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಬಲ್ಲನು...
ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೩) ಯಶಸ್ಸು ಕೊಳಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕನಿದ್ದಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೪) ನೀವು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಡವರಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೫)  ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು  ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೬) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಡಬ್ಯಾಕ ನೀಡುವ ಜನ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ....

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೭) ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ....

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೮)  ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೯) ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿನ ಪಾಠಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಂತೆ ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು...
ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೦) ಬಯಕೆಗಳು ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಸತ್ಯಗಳು. ಜನ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೧) ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬರುವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಿಲ್ಲ...
ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೨) ನಿಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಆತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೩) ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೇಲಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೪) ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೫) ತಾಳ್ಮೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ ಕೈಯಾಗಿದೆ.

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೬) ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೭) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಲ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೮) ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲ ಸಲವೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೧೯) ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಿರಿ...

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

೨೦) ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಣ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ....

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada

  ಈ ಅಂಕಣ  (Article) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು  ನೀವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ (Shareಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು (Director Satishkumar) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada ಬಿಲಗೇಟ್ಸರವರ ಚಿಂತನೆಗಳು : Best Quotes of Bill Gates in Kannada Reviewed by Director Satishkumar on November 15, 2018 Rating: 4.5
Powered by Blogger.