45+ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು : 45+ Basavanna Vachanagalu in Kannada - Basavanna Vachanagalu - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

45+ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು : 45+ Basavanna Vachanagalu in Kannada - Basavanna Vachanagalu

ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು : Basavanna Vachanagalu                           

1) ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯಾ. ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯಾ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ... 

Basavanna Vachanagalu

2) ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ

ನೀನೊಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನಹುದಯ್ಯ

ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷವಮೃತವಹುದಯ್ಯ

ನೀನೊಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿಪದಾರ್ಥ ಇದಿರಲಿರ್ಪವು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

3) ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಡವ ನಾನಯ್ಯಾ 

ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿದೆ,

ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿದೆ

ದಾಸಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿದೆ

ಎಲ್ಲ‌ ಪುರಾತನರು ನೆರೆದು ಭಕ್ತಿ ಬಿಕ್ಷವನಿಕ್ಕಿದಡೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿತ್ತು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

4) ಮಡಕೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಮೊದಲು

ತೊಡಿಕೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು

ಶಿವಪಥವನರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಮೊದಲು...‌

Basavanna Vachanagalu

5) ನೀರಿಂಗೆ ನೈದಿಲೇ ಶೃಂಗಾರ 

ಊರಿಂಗೆ ಆರವೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ 

ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ 

ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮನೇ ಶೃಂಗಾರ 

ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣಗೆ ನೊಸಲ ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ... 

Basavanna Vachanagalu

6) ಹುತ್ತವ ಬಡಿದರೆ ಉರಗ ಸಾವುದೆ?

ಘೋರತಪವ ಮಾಡಿದರೇನು 

ಅಂತರಂಗ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರನೆಂತು ನಂಬುವನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ?

Basavanna Vachanagalu

7) ಜನಿತಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗಿ ಹೆತ್ತಳು ಮಾಯೆ

ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಮಾಯೆ

ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ರ್ತೀಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಳು ಮಾಯೆ

ಇದಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ.

ಈ ಮಾಯೆಯ ಕಳೆವಡೆ ಎನ್ನಳವಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

8) ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲಬಹುದೆ?

ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ, ಬೇಲಿ ಹೊಲವ ಮೇವೊಡೆ, 

ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವೊಡೆ, 

ತಾಯ ಮೊಲೆವಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವೊಡೆ 

ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರವೆನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ?

Basavanna Vachanagalu

9) ಬೆಳೆವ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ 

ತಿಳಿಯಲೀಯದು ಎಚ್ಚರಲೀಯದು.

ಎನ್ನವಗುಣವೆಂಬ ಕಸವ ಕಿತ್ತು ಸಲಹಯ್ಯಾ ಲಿಂಗ ತಂದೆ, 

ಸುಳಿದೆಗೆದು ಬೆಳೆವೆನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ...‌

Basavanna Vachanagalu

10) ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೊ ಇಲ್ಲವೋ,

ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಜ ತುಂಬಿ. 

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೊ ಇಲ್ಲವೋ,

ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ, ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಿ. 

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿಲ್ಲ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

11) ಗಂಡನ ಮೇಲೆ‌ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ,

ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಟೆಯಿಲ್ಲದ‌ ಭಕ್ತ 

‌ಇದ್ದಡೇನೋ, ಶಿವ ಶಿವಾ ಹೋದಡೇನೋ? 

ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನ ಊಡವ ಆವಿಂಗೆ ಉಣ್ಣದ ಕರುವ ಬಿಟ್ಟಂತೆ... 

Basavanna Vachanagalu

12) ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ? 

ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ‌‌ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ನೆರೆಮನೆಯ ದು:ಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

13) ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ

ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೇಯಿತು

ಕೊಂದಹರೆಂಬುದನರಿಯದೆ ಬೆಂದ 

ಒಡಲ ಹೊರೆಯ ಹೋಯಿತು ಅಂದದೆ ಹೊಂದಿತು 

ಕೊಂದವರುಳಿದರೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ?

Basavanna Vachanagalu

14) ಹಾವು ತಿಂದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು

ಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು

ಸಿರಿಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಲು ಬಾರದು ನೋಡಯ್ಯ 

ಬಡತನವೆಂಬ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಹೊಗಲು ಒಡನೆ ನುಡಿವರಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

15) ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯಾ

ದೂರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ಭಂಗವಯ್ಯಾ

ಸಂಗವೆರಡುಂಟು ಒಂದ ಹಿಡಿ, ಒಂದ ಬಿಡು

ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ಶರಣರ... 

Basavanna Vachanagalu

16) ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯಾ

ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯಾ

ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

17) ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನಲ್ಲಯ್ಯಾ

ವೇದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು ವೇದಪ್ರಿಯ ಶಿವನಲ್ಲಯ್ಯಾ

ನಾದವ ಮಾಡಿದ ರಾವಣಂಗೆ ಅರೆ ಆಯುಷ್ಯವಾಯಿತು

ವೇದವನೊದಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರ ಹೋಯಿತು

ನಾದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ವೇದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ 

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

18) ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ಮನವಿಲ್ಲದೆ

ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ

ಮಾಡುವ ನೀಡುವ ನಿಜಗುಣವುಳ್ಳಡೆ ಕೂಡಿಕೊಂಬ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ...‌

Basavanna Vachanagalu

19) ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ 

ಮುನಿಯಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ

ತನ್ನ ಬನ್ನಿಸಬೇಡ ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ 

ಇದೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ ಬಹಿರಂಗ ‌ಶುದ್ಧಿ

ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೊಲಿಸುವ ಪರಿ... 

Basavanna Vachanagalu

20) ಕಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿವಾತನೆ ಭಕ್ತ

ಮೃದು ವಚನ ಸಕಲ ಜಪಂಗಳಯ್ಯಾ 

ಮೃದು ವಚನ ಸಕಲ ತಪಂಗಳಯ್ಯಾ

ಸದುವಿನಯವೇ ಸದಾಶಿವನ ಒಲುಮೆಯಯ್ಯಾ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನಂತಲ್ಲನಯ್ಯಾ... 

Basavanna Vachanagalu

21) ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವದೇವುದಯ್ಯಾ

ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ‌ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ 

ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯಾ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನಂತಲ್ಲನಯ್ಯಾ... 

Basavanna Vachanagalu

22) ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ 

ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಪಾದಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಮನಸಾಕ್ಷಿ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಎನಗಿದೆ ದಿವ್ಯ... 

Basavanna Vachanagalu

23) ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಯನೊಲ್ಲೇ 

ವಿಷ್ಣುಪದವಿಯನೊಲ್ಲೆ 

ರುದ್ರಪದವಿಯನೊಲ್ಲೇ 

ನಾನು ಮತ್ತಾವಪದವಿಯನೊಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ ಮಹಾಪದವಿಯ ಕರುಣಿಸಯ್ಯಾ... 

Basavanna Vachanagalu

24) ಚಕೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನಾ ಬೆಳಗಿನಾ ಚಿಂತೆ 

ಅಂಬುಜಕೆ ಬಾನುವಿನ ಉದಯದಾ ಚಿಂತೆ

ಭ್ರಮರಂಗೆ ಪರಿಮಳದಾ ಬಂಡುಂಬ‌‌ ಚಿಂತೆ 

ಎನಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ನೆನೆವ ಚಿಂತೆ... 

Basavanna Vachanagalu

25) ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ತಾವರೆಗೆ ಜೀವಾಳ 

ಚಂದ್ರಮನುದಯ ನೈದಿಲೆಗೆ ಜೀವಾಳ 

ಕೂಪರ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಜೀವಾಳ

ಒಲಿದ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ನೊಟ ಜೀವಾಳವಯ್ಯಾ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ಶರಣರ ಬರವೆನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯಾ...‌

Basavanna Vachanagalu

26) ಕಾಗೆ ಒಂದಗುಳ ಕಂಡರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಬಳಗವನು?

ಕೋಳಿಯೊಂದು ಕುಟುಕ ಕಂಡಡೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಕುಲವೆಲ್ಲವನು?

ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪಕ್ಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದೊಡೆ ಕಾಗೆ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಕರಕಷ್ಟ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ? 

Basavanna Vachanagalu

27) ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು 

ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು

ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ‌‌‌...‌

Basavanna Vachanagalu

28) ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ 

ನಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿರುತಿ ತುಂಬಿ

ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನವು ತುಂಬಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ 

ನಿಮ್ಮ ‌ಚರಣ ಕಮಲದೊಳಗಾನು ತುಂಬಿ... 

Basavanna Vachanagalu

29) ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ 

ಗುರುಯೆಂಬ ಬೀಜವಂಕುರುಸಿ 

ಲಿಂಗವೆಂಬ ಎಲೆಯಾಯಿತು.

ಲಿಂಗವೆಂಬ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ 

ವಿಚಾರವೆಂಬ ಹೂವಾಯಿತು

ಆಚಾರವೆಂಬ ಕಾಯಾಯಿತು

ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬ ಹಣ್ಣಾಯಿತು.

ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬ ಹಣ್ಣು‌ ತೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ... 

Basavanna Vachanagalu

30) ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ 

ಒಬ್ಬನೆ ಕಾಣಿರೋ ಇಬ್ಬರೆಂಬುದು ಹುಸಿನೋಡಾ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಿತು ವೇದ... 

Basavanna Vachanagalu

31)  ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯಾ

ಮರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯಾ

ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ...‌

Basavanna Vachanagalu

32) ಕೊಲುವವನೆ ಮಾದಿಗ 

ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವವನೆ ಹೊಲೆಯ 

ಕುಲವೇನು ಆವಂದಿರ ಕುಲವೇನು

ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೆ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ‌ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ಶರಣರೆ ಕುಲಜರು... 

Basavanna Vachanagalu

33) ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು

ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ

ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆರಗಿದಡೆ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯುವನು

ಹಲವು ದೈವದ ಎಂಜಲ ತಿಂಬವರನೆಂಬೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

34) ನೂರನೋದಿ ನೂರ ಕೇಳಿದಡೇನು?

ಆಸೆ ಹರಿಯದು, ರೋಷ ಬಿಡದು.

ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದು ಫಲವೇನು?

ಮಾತಿನಂತೆ ಮನವಿಲ್ಲದ ಜಾತಿ ಡೊಂಬರ ನೋಡಿ 

ನಗುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

35) ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು,

ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು

ನುಡಿದರೆ ಸ್ಪಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು

ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನಬೇಕು

ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದಡೆ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯಾ?

Basavanna Vachanagalu

36) ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು

ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯಾ?

ಎನ್ನ ಕಾಲೆ ಕಂಭ, ದೇಹವೆ ದೇಗುಲ

 ಶಿರವೆ ಹೊನ್ನ ಕಲಶವಯ್ಯಾ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯಾ

ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ... 

Basavanna Vachanagalu

37) ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯಾ

ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯಾ

ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯಾ

ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯಾ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವದಿಂದ ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯಾ... 

Basavanna Vachanagalu

38) ಕಂಗಳ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ

ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ‌ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ

ಕೈಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ‌ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ

ಮನ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ

ಮಹಾಂತ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ... 

Basavanna Vachanagalu

39) ಹಾಡಿದಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ

ಬೇಡಿದಡೆ ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ 

ಒಡೆಯಂಗೊಡಲ ತೋರಿ ಎನ್ನ ಬಡತನವ ಬಿನೈಸುವೆ.

ಒಡೆಯ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಂಗೆ ಸೆರೆಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ‌‌‌... 

Basavanna Vachanagalu

40) ನಂಬರು ನಚ್ಚರು ಬರಿದೆ ಕರೆವರು

ನಂಬಲರಿಯರೀ ಲೋಕದ ಮನುಜರು

ನಂಬಿ ಕರೆದಡೆ ಓ ಎನ್ನನೆ ಶಿವನು?

ನಂಬದೆ ನಚ್ಚದೆ ಬರಿದೆ ಕರೆವರ ಕೊಂಬ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಗೆಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

41) ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ತಿಳಿಯಾದಡೇನು?

ಸಲ್ಲದ ಹೊನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದ್ದಡೇನು?

ಆಕಾಶದ ಮಾವಿನ ಫಲವೆಂದಡೇನು?

ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಡೇನು ಎಂತಾದಡೇನು? 

Basavanna Vachanagalu

42) ಒಲವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಮಾಟ

ಆ ಪೂಜೆಯು ಆ ಮಾಟವು ಚಿತ್ರದ ರೂಹು ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ 

ಚಿತ್ರದ ಕಬ್ಬು ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ 

ಅಪ್ಪಿದಡೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಮೆಲಿದಡೆ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ 

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ನಿಜವಲ್ಲದವನ ಭಕ್ತಿ... 

Basavanna Vachanagalu

43) ಪಾಪಿಯ ಧನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯಾ

ನಾಯಿಯ ಹಾಲು ನಾಯಿಮರಿಗಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಕಂಡಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ... 

Basavanna Vachanagalu

44) ದೇವಲೋಕ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ

ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೆ ದೇವಲೋಕ

ಮಿತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೆ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ

ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೆ ನರಕ

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣು... 

Basavanna Vachanagalu

45) ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ

 ನಿಮ್ಮಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದೆತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮುಕುಟ

ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ‌ 

ಲಿಂಗವೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ‌ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯಾ....

Basavanna Vachanagalu

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.