45+ ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

45+ ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

1) ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ಬರೀ ತಾನಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ತನ್ನಂತೆ ಇರುವ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ತನಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

2) ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ತಾನು ಗ್ರೇಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೇಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

3) ನಿಜವಾದ ಲೀಡರನಿಗೆ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಆತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುರಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

4) ಜನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

5) ಬಾಸ್ ಟೀಮ ಮೆಂಬರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ‌ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಲೀಡರ್ ಟೀಮ ಮೆಂಬರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ.... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada
https://www.instagram.com/successpictures/

6) ಗುರು ಬರೀ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.‌ ಆದರೆ ಲೀಡರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

7) ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ...‌

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

8) ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

9) ಹುಲಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿಯಂತಿರುವ ಲೀಡರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ ಯಾರು ಹೆದರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹುಲಿಯಂತಿರುವ ಲೀಡರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರನ ಗತ್ತು...‌

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

10) ನೀವೊಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಟರಾಗಿ, ಆದರೆ ಒರಟರಾಗಬೇಡಿ, ದುಷ್ಟರಾಗಬೇಡಿ. ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾಗಿ, ಆದರೆ ದುರ್ಬಲರಾಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ, ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಡಿ. 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

11) ನಾಯಕನಾಗುವ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತೇ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಲೀಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

12) ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಗೆಲುವಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ತನ್ನ ಟೀಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಸೋತಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

13) ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿ ಗಾದಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

14) ಇವತ್ತಿನ ರೀಡರ್ ನಾಳೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ‌. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೇಜ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

15) ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ ಮಾಡುವುದೇ ಲೀಡರನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ...‌

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

16) ಆ್ಯಪಲ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೋಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಟನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ "ಯಾಕೆ?" ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವನು ಮಾತ್ರ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

17) ಲೀಡರಶೀಪಯೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜನನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಲ್ಲ ಮಹಾಶಕ್ತಿ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

18) ಟೀಮ ಮೆಂಬರಗಳು ಲೀಡರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಜ್ಜಾಗಿ ಲೀಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ ಮೆಂಬರಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ...‌

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

19) ಇನ್ನೋವೆಶನ (ಅನ್ವೇಷಣೆ) ಎಂಬುದು ಲೀಡರ್ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋವರನ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

20) ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೆಸ್ ಅನ್ನುವವನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಕ್ಸೆಸಫುಲ ಲೀಡರ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೆಸ್ ಹೇಳಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೋ ಹೇಳುವ ಗಟ್ಸಯಿದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸೆಸಫುಲ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

21) ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗೊಳ್ಳು ಮಾತನಾಡುವ ಚಟವಿರುವ ಲೀಡರನನ್ನು ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸೀರಿಯಸನೆಸ ಇರುವ ಲೀಡರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

22) ಕೆಲಸ, ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬುನಾದಿಯಾಗಿವೆ‌... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

23) ಬಲಿಷ್ಟರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವವನು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದುರ್ಬರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಬಲಿಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವವನು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

24) ಒಬ್ಬ ಲೀಡರನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವನ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊಳ್ಳು ಭಾಷಣಗಳು ಬಹಳ ದಿನ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ.... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

25) ದೃಢ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಲೀಡರನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ ಟೀಮಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ....‌

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

26) ಪ್ರಾಬ್ಲಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ವಿಜನರಿ ಲೀಡರಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೀಡರ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕವರು ಫಾಲೋವರಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.‌ 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

27) ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವವನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವವನು ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

28) ಲೀಡರಶೀಪ ಕಲಿಸುವ ಗುಣವಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಆಗೋ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದವರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ...‌

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

29) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವವನು ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವವನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

30) ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ ಹುಡುಕಿದರೆ ನೀವು ಬ್ಲೇಮರ ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಸೋಲುಷನ ಹುಡುಕಿದರೆ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

31) ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಫೋಕಸ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿರಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿರಿ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರಿ...‌

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

32) ಕಠಿಣ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ತಾಳ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟನ್ಸಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ...‌ 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

33) ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಫೇಲಾಗುತ್ತೀರಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರಿ‌‌‌... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

34) ಈಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೆದರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಗ್ರೇಟ ಲೀಡರ್ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

35) ವಿಜನ ಹಾಗೂ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಲೀಡರಶೀಪ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಬರೀ ಪವರ ಹಾಗೂ ಪೋಜಿಷನನಿಂದಲ್ಲ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

36) ತಾಕತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಹೋದವನು ಸೋತು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿದವನು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

37) ನಿಜವಾದ ಲೀಡರ್ ಬರೀ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಮೊದಲು ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ‌. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

38) ಟೀಮ ಮೆಂಬರಗಳಲ್ಲಿನ ಮತ ಭೇದಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಟೀಮನ್ನು ಒಗ್ಗಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಕಾದ ರಿಜಲ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಲೀಡರನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ...‌

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

39) ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋವರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

40) ಪ್ರಾಬ್ಲಮಗಳನ್ನು ಅವೈಡ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವವನು ಹೇಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದವನು ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

41) ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಡಿ.‌ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಜನ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

42) ಟೈಮ ಲಿಮಿಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಜಲ್ಟಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಟೈಮ ಲಿಮಿಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಲಿಮಿಟೆಡ ರಿಜಲ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

43) ಲೀಡರಶೀಪ ಆ್ಯಕ್ಷನ ಆಗಿದೆ, ಪೋಜಿಷನ ಅಲ್ಲ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

44) ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ... 

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

45) ದಾರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಜನ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ...

ಲೀಡರಶೀಪ ಕೋಟ್ಸ - Leadership Quotes in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.