ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳು - Shiva Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳು - Shiva Mantra in Kannada

ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳು - Shiva Mantra in Kannada

                        ಶಿವ ದೇವರ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತರೆಡೆಗೆ ಆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಹಾಶಿವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಶಿವನ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಂತಿವೆ ; 

1) ಶಿವ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ 

"ಓಂ ನಮ: ಶಿವಾಯ" 

2) ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ 

"ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೆ ಸುಗಂಧಿಂ ಪೃಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ 

ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ ಮೃರ್ತ್ಯೋಮುಕ್ಷಿಯ ಮಾಮ್ರತಾತ

                      ಈ ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನವಾದ ಮೇಲೆ 108 ಸಲ ಜಪಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ‌. ಧನ್ಯವಾದಗಳು...

ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳು - Shiva Mantra in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.