ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ - Narasimha Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ - Narasimha Mantra in Kannada

ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ - Narasimha Mantra in Kannada

                               ಯಾರಿಗೆ ಶತ್ರು ಕಾಟ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಪಠಿಸಿದರೆ ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಇಂತಿದೆ. 

"ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ

ನರಸಿಂಹನ್ ಭೀಷನಂ ಭದ್ರಮ್ ಮೃತ್ಯೋ ಮೃತ್ಯುಮ ನಮಾಯಹಂ..." 

                                  ಈ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ...  

ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ - Narasimha Mantra in KannadaBlogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.