ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂತ್ರ - Sri Ram Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂತ್ರ - Sri Ram Mantra in Kannada

                                  ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂತ್ರ - Sri Ram Mantra in Kannada

                                         ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸೀತಾಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಮಂತ್ರ ಇಂತಿದೆ ;

"ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ,

ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ.

ಓಂ ಕ್ಲೀಮ್ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಸಕಲಜನ ವಶ್ಯಕಾರಾಯ ಸ್ವಾಹಃ"

          ಈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ... 

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂತ್ರ - Sri Ram Mantra in Kannada


Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.