ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ - Subramanya Swami Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ - Subramanya Swami Mantra in Kannada

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ - Subramanya Swami Mantra in Kannada

                    ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಇಂತಿದೆ ;

"ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ವ್ರಿಮ್ ಸೌಮ್ ಸರವನಭವ"

                                ಈ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ... 

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ - Subramanya Swami Mantra in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.