ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರ - ಹನುಮಾನ ಮಂತ್ರ - Anjaneya Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರ - ಹನುಮಾನ ಮಂತ್ರ - Anjaneya Mantra in Kannada

ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರ - ಹನುಮಾನ ಮಂತ್ರ - Anjaneya Mantra in Kannada

ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರ - ಹನುಮಾನ ಮಂತ್ರ - Anjaneya Mantra in Kannada

 "ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ

ಓಂ ಐಮ್ ಬ್ರೀಮ್ ಹನುಮತೇ, ಶ್ರೀರಾಮ ಧೂತಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಆಂಜನೇಯ ವಿಧ್ಮಹೇ ಮಹಾ ಬಾಲಾಯ ಧೀಮಹೇ

ಥನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾಥ್,

ಓಂ ಆಂಜನೇಯ ವಿಧ್ಮಹೇ ವಾಯು ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹೀ

ಥನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾಥ..."

                                     ಈ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ... 

ಆಂಜನೇಯ ಮಂತ್ರ - ಹನುಮಾನ ಮಂತ್ರ - Anjaneya Mantra in Kannada
Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.