ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳು - Lakshmi Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳು - Lakshmi Mantra in Kannada

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳು - Lakshmi Mantra in Kannada

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳು - Lakshmi Mantra in Kannada

"1) ಓಂ ಧನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ 

ಓಂ ಧನಾಯ ನಮಃ ಓಂ


2) ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ


3) ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ


4) ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮ ಪದ್ಮಾಕ್ಮೀ

ಪದ್ಮ ಸಂಭವೇ ತನ್ಮೇ ಭಜಸಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ

ಯೇನ್‌ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ


5) ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ"

                   ಈ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ... 

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳು - Lakshmi Mantra in Kannada
Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.