ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ - Shri Krishna Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ - Shri Krishna Mantra in Kannada

                       ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ - Shri Krishna Mantra in Kannada

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ - Shri Krishna Mantra in Kannada

"ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ |

ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವಾಯ ||

ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಯ ||"

                          ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ... 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ - Shri Krishna Mantra in Kannada


Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.