ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shri Raghavendra Stotram in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shri Raghavendra Stotram in Kannada

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shri Raghavendra Stotram in Kannada

 || ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರುತೀರ್ಥ ಪಯೋಬ್ಧಿಪಾರಾ

ಕಾಮಾರಿಮಾಕ್ಷ ವಿಷಮಾಕ್ಷ ಶಿರಸ್ಪಶಂತೀ |

ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾಮಿತ ತರಂಗ ಚರತ್ಸುಹಂಷಾ

ದೇವಾಲಿ ಸೇವಿತ ಪರಾಂಘ್ರಿಪಯೋಜಲಗ್ನಾ || ೧ ||


ಜೀವೇಶ ಭೇದ ಗುಣಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ಸುಸತ್ವ

ನೀಚೋಚ್ಚಭಾವ ಮುಖನಕ್ರ ಗಣೈಸ್ಸಮೇತಾ |

ದುರ್ವಾದ್ಯಜಾಪತಿಗಿಲೈರ್ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ

ವಾಗ್ದೇವತಾಸರಿದಮು ವಿಮಲೀಕರೋತು || ೨ ||


ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಸಕಲಪ್ರದಾತಾ ಸ್ವಪಾದಕಂಜದ್ವಯ ಭಕ್ತಿಮದ್ಭಮ|

ಅಘಾದ್ರಿಷಂಭೇದನ ದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಃ ಕ್ಷಮಾಷುರೇಂದ್ರೋವತು ಮಾಂ ಷದಾಯಂ || ೩ ||


ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರೋ ಹರಿಪಾದಕಂಜ ನೀಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ |

ದೇವಷ್ವಭಾವೋ ದಿವಿಜದ್ರುಮೋಯ ಮಿಪ್ರದೋಮೇ ಷತತಂ ಷ ಭೂಯಾತ್ || ೪ ||


ಭವ್ಯಸ್ವರೂಪೋ ಭವದುಃಖತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿ ಚರ್ಯಃಸ್ಸುಖಧೈರ್ಯಶಾಲೀ |

ಸಮಸ್ತ ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹೇಶೋ ದುರತ್ಯಯೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತುಃ || ೫ ||


ನಿರಸ್ತದೋಷೋ ನಿರವದ್ಯವೇಷಃ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವ ನಿದಾನಭಾಷಃ |

ವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಞೇಯ ಮಹಾವಿಶೇಷಃ ವಾಗ್ವೆಖರೀ ನಿರ್ಜಿತ ಭವ್ಯಶೇಷಃ || ೬ ||


ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗ್ದೇ ಹಸುಪಾಟವಾದೀನ್ |

ದತ್ವಾಶರೀರೋತ್ಥ ಷಮಷ್ತದೋನ್ ಹತ್ವಾ ಷ ನೋವ್ಯಾದ್ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಃ || ೭ ||


ಯತ್ಪಾದೋದಕಷಂಚಯಃ ಷುರನದೀ ಮುಖ್ಯಾಪಗಾಷಾಧಿತಾಽ

ಸಂಖ್ಯಾನುತ್ತಮ ಪುಣ್ಯಸಂಘ ವಿಲಸತ್ಪಖ್ಯಾತ ಪುಣ್ಯಾವಹಃ |

ದುಸ್ತಾಪತ್ರಯ ನಾಶನೋಭುವಿ ಮಹಾವಂದ್ಯಾ ಸುಪುತ್ರಪ್ರದೋ

ವ್ಯಂಗಸ್ವಗ ಸಮೃದ್ಧಿದೋ ಗ್ರಹಮಹಾಪಾಪಾಪಹಸ್ತಂಶ್ರಯೇ || ೮ ||


ಯತ್ಪಾದಕಂಜರಜಸಾ ಪರಿಭೂಷಿತಾಂಗಾ

ಯತ್ಪಾದಪದ್ಮ ಮಧುಪಾಯಿತ ಮಾನಸಾ ಯೇ |

ಯತ್ಪಾದಪದ್ಮ ಪರಿಕೀರ್ತನ ಜೀರ್ಣವಾಚಃ

ತದ್ದರ್ಶನಂ ದುರಿತಕಾನನ ದಾವಭೂತಂ || ೯ ||


ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರೋಸೌ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಃ |

ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ ಸುಧೀಂದ್ರ ವರಪುತ್ರಕಃ || ೧೦ ||


ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರೋ ಯತಿರಾಟ್ ಗುರುರ್ಮೇ ಸ್ಯಾದ್ಭಯಾಪಃ |

ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ಸುಪುತ್ರಾಯುರ್ಯಶಃ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ || ೧೧ ||


ಪ್ರತಿವಾದಿ ಜಯಸ್ವಾಂತ ಭೇದಚಿಹ್ನಾದರೋ ಗುರುಃ |

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣಾನ್ಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಾನ್ನವಿದ್ಯತೇ || ೧೨ ||


ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತ ಶ್ರೀಶಃ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿತಭಾವಜಃ |

ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರದಾತಾನ್ಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಾನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೩ ||


ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ವಾಕ್ಪಾಟವ ಮುಖಾಂಕಿತಃ |

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತೋಽನ್ಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಾನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೧೪ ||


ಅಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ಮತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಸಂಶಯಾಪಸ್ಮತಿಕ್ಷಯಾಃ |

ತಂದ್ರಾಕಪವಚಃ ಕೌಂಠ್ಯಮುಖಾಯೇ ಚೇಂದ್ರಿಯೋದ್ಭವಾಃ |

ದೋಷಾಶ್ತೇ ನಾಶಮಾಯಾಂತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೫ ||


ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಇತ್ಯಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರತಃ |

ಜಪಿತಾದ್ಭಾವಿತಾನಿತ್ಯಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಾಸ್ಸು÷್ಯರ್ನಸಂಶಃ || ೧೬ ||


ಹಂತು ನಃ ಕಾಯಜಾನ್ ದೋಷಾನ್ ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ |

ಸರ್ವಾನಪಿ ಪುಮರ್ಥಾಂಶ್ಚ ದದಾತು ಗುರುರಾತ್ಮವಿತ್ || ೧೭ ||


ಇತಿ ಕಾಲತ್ರಯೇನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಯಃ ಕರೋತಿಸಃ |

ಇಹಾಮುತ್ರಾಪ್ತ ಸರ್ವೇಷ್ಟೋ ಮೋದತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೮ ||


ಅಗಮ್ಯ ಮಹಿಮಾಲೋಕೇ ರಾಘವೇಂದ್ರೋ ಮಹಾಯಶಾಃ |

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರೋವತು ಷದಾಽನಘಃ || ೧೯ ||


ಸರ್ವಯಾತ್ರಾ ಫಲಾವಾಪ್ತೆ÷್ಯ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ |

ಕರೋಮಿ ತವಸಿದ್ಧಸ್ಯ ವೃಂದಾವನಗತ ಜಲಂ

ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಫಲಾಪ್ತಯೇ || ೨೦ ||


ಸರ್ವಾರ್ಭೀಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ÷್ಯರ್ಥಂ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕರೋಮ್ಯಹಂ |

ತವಸಂಕೀರ್ತನ ವೇದಶಾಸ್ತಾçರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಯೇ || ೨೧ ||


ಷಂಷಾರೇಽಕ್ಷಯಷಾಗರೇ ಪ್ರಕೃತಿತೋಽಗಾಧೇ ಷದಾದುಷ್ತರೇ

ಸರ್ವಾವದ್ಯ ಜಲಗ್ರಹೈರನುಪಮೈಃ ಕಾಮಾದಿಭಂಗಾಕುಲೇ |

ನಾನಾವಿಭ್ರಮದುರ್ಭ್ರಮೇಽಮಿತಭಯಷ್ತೋಮಾದಿಘೇನೋತ್ಕಟೇ |

ದುಃಖೋತ್ಕಷ್ಟ ವಿಷೇಸಮುದ್ಧರ ಗುರೋಮಾಮಗ್ನರೂಪಂ ಸದಾ || ೨೨ ||


ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಂ |

ತಸ್ಯ ಕುಷ್ಟಾದಿ ರೋಗಾಣಾಂ ನಿವೃತ್ತಿಸ್ವರಯಾ ಭವೇತ್ || ೨೩ ||


ಅಂಧೋಪಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಸ್ಸಾ÷್ಯದೇಡಮೂಕೋಪಿ ವಾಕ್ಪತಿಃ |

ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಪೂರ್ಣಸಂಪತ್ತಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಜಪಾದ್ಭವೇತ್ || ೨೪ ||


ಯಃಪಿಬೇಜ್ಜಲಮೇತೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣೈವಾಭಿಮಂತ್ರಿತ |

ತಸ್ಯ ಕುಕ್ಷಿಗತಾ ದೋಷಾಃ ಸರ್ವೇನಶ್ಯಂತಿ ತತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೨೫ ||


ಯದವೃಂದಾವನ ಮಾಸಾದ್ಯ ಪಂಗುಃ ಖಂಜೋಪಿ ವಾ ಜನಃ |

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಯಃ ಕುಯಾತ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕತೀ

ಸಂ ಜಂಘಾಲೋಭವೇದೇವ ಗುರುರಾಜ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೬ ||


ಸೋಮಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೇ ಚ ಪುಷ್ಯಾರ್ಕಾದಿ ಸಮಾಗಮೇ |

ಯೋನುತ್ತಮ ಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಂಜಪೇತ್

ಭೂತಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಪೀಡಾ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ || ೨೭ ||


ಏತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಗುರೋರ್ಬೃಂದಾವನಾತಿಕೇ |

ದೀಪಸಂಯೋಜನಾತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಪುತ್ರಲಾಭೋಭವೇದ್ಧುçವಂ || ೨೮ ||


ಪರವಾದಿಜಯೋದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಾ÷್ಯದಿವರ್ಧನಂ |

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರವೃದ್ಧಿಸ್ಸಾ÷್ಯನ್ನಾತ್ರಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೨೯ ||


ರಾಜಚೋರ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರ ಸರ್ಪನಕ್ರಾದಿಪೀಡನಂ |

ನ ಜಾಯತೇಷ್ಯ ಷ್ತೋತ್ರಷ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾನ್ನಾತ್ರ ಷಂಶಯಃ || ೩೦ ||


ಯೋ ಭಕ್ತಾ÷್ಯ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಚರಣದ್ವಂದ್ವ ಸ್ಮರನ್ಯಃ ಪಠೇತ್ |

ಷ್ತೋತ್ರಂ ದಿವ್ಯಮಿದಂ ಷದಾ ನ ಹಿ ಭವೇತ್ ತಷ್ಯಾಷುಖಂ ಕಿಂಚನ || ೩೧ ||


ಕಿಂತ್ವಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಮೃದ್ಧಿರೇವ ಕಮಲಾನಾಥ ಪ್ರಸಾದೋದಯಾತ್ |

ಕೀರ್ತಿರ್ದಿಗ್ವಿದಿತಾ ವಿಭೂತಿರತುಲಾ ಷಾಕ್ಷೀಹಯಾಷ್ಯೋತ್ರಹಿ || ೩೨ ||


ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯ ಗುರುರಾಜ ಪ್ರಸಾದತಃ |

ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಿಯಪ್ಪಣಾಭಿದೈಃ || ೩೩ ||


ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯ ಚ |

ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ || ೩೪ ||


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಣಾಚಾಯಕೃತ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ - Shri Raghavendra Stotram in KannadaBlogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.