ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು - Surya Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು - Surya Mantra in Kannada

ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು - Surya Mantra in Kannada

ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು - Surya Mantra in Kannada

1) ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಮಂತ್ರ - Aditya Hrudayam Mantra in Kannada

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವ ಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ
ಜಯಾವಹಂ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಅಕ್ಷಯಂ ಪರಂ ಶಿವಂ

2) ಸೂರ್ಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ - Surya Mula Mantra

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಸಹ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ

3) ಸೂರ್ಯ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ - Surya Vashikarana Mantra

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಯಾ ಹ್ರೀಂ ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣಾಯ ಐಂ ಅತುಲಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನವಗ್ರಹ
ದಶದಿಕ್ಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತಾಯ ಧರ್ಮಕರ್ಮ ಸಹಿತಾಯ ಅಮುಕ ನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ನಾಮ ಮೋಹಾಯ ಮೋಹಾಯ ಆಕರ್ಶಯ ಆಕರ್ಶಯ ದಾಸಾನುದಾಸಂ ಕುರು ಕುರು ವಶಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ

4) ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ - Surya Gayatri Mantra

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ವಿಧ್ಮಹೇ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ಧೀಮಹೀ ತನ್ನೋಃ ಸೂರ್ಯಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

               ಈ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ... 

ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು - Surya Mantra in KannadaBlogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.