ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ - Vishnu Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ - Vishnu Mantra in Kannada

ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ - Vishnu Mantra in Kannada

ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ - Vishnu Mantra in Kannada

"ಓಂ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ,

ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹೀ

ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್..."

                                    ಈ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ...  

ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ - Vishnu Mantra in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.