ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Durga Stotra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Durga Stotra in Kannada

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Durga Stotra in Kannada

 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ಮಹಾಗೌರೀ ಚ ಚಂಡಿಕಾ ।

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 1 ॥


ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಪುಣ್ಯಾ ದೇವಯೋನಿ-ರಯೋನಿಜಾ ।

ಭೂಮಿಜಾ ನಿರ್ಗುಣಾಧಾರಶಕ್ತಿಶ್ಚಾನೀಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 2 ॥


ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನೀ ।

ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾ ವಾಣೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ ॥ 3 ॥


ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ವನೀಶಾ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ ।

ತೇಜೋವತೀ ಮಹಾಮಾತಾ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 4 ॥


ದೇವತಾ ವಹ್ನಿರೂಪಾ ಚ ಸರೋಜಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ।

ಗುಣಾಶ್ರಯಾ ಗುಣಮಧ್ಯಾ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 5 ॥


ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಕಾಂತಾ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।

ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಾ ಧರ್ಮನಿಷ್ಟಾ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 6 ॥


ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿವರ್ಜಿತಾ ।

ಶಾಂಕರೀ ಶಾಂಭವೀ ಶಾಂತಾ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ ॥ 7 ॥


ಸುಜಯಾ ಜಯಭೂಮಿಷ್ಠಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಜನಪೂಜಿತಾ ।

ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಶುಭಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಮಸ್ತಕಾ ॥ 8 ॥


ಭಾರತೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಕಲ್ಪಾ ಕರಾಳೀ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಳಾ ।

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೀ ರೌದ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಮೃತಪರಿವೃತಾ ॥ 9 ॥


ಜ್ಯೇಷ್ಠೇಂದಿರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣೀ ।

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಮಲಾಲಯಾ ॥ 10 ॥


ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಲಾತೀತಾ ಕಾಲಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।

ಯೋಗನಿಷ್ಠಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 11 ॥


ಜ್ಞಾನರೂಪಾ ನಿರಾಕಾರಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ।

ಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ಭೂತಮಾತಾ ಭೂತೇಶಾ ಭೂತಧಾರಿಣೀ ॥ 12 ॥


ಸ್ವಧಾನಾರೀಮಧ್ಯಗತಾ ಷಡಾಧಾರಾದಿವರ್ಧಿನೀ ।

ಮೋಹಿತಾಂಶುಭವಾ ಶುಭ್ರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಮಾತ್ರಾ ನಿರಾಲಸಾ ॥ 13 ॥


ನಿಮ್ನಗಾ ನೀಲಸಂಕಾಶಾ ನಿತ್ಯಾನಂದಾ ಹರಾ ಪರಾ ।

ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನಂದಾ ಸತ್ಯಾ ದುರ್ಲಭರೂಪಿಣೀ ॥ 14 ॥


ಸರಸ್ವತೀ ಸರ್ವಗತಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Durga Stotra in Kannada
Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.