ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ - Ganesh Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ - Ganesh Mantra in Kannada

ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ - Ganesh Mantra in Kannada

ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ - Ganesh Mantra in Kannada

 1) ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾ ಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ

ನಿರ್ವಿಘ್ನಮ್ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದಾ

ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ - Ganesh Mantra in Kannada

2) ಓಂ ಗಮ್ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ - Ganesh Mantra in Kannada
Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.