ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra in Kannada

ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra in Kannada

೧) ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra in Kannada

ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧನಧಾನ್ಯಧೀಪತಯೇ 

ಧನಾಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಮ್ ಮೇದೇಹಿ ದಾಪಯ ಸ್ವಾಹಾ ॥

೨) ಕುಬೇರ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra in Kannada

ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೀಮ್ ವಿತ್ತೇಶ್ವರಾಯ ನಮ:

೩) ಕುಬೇರ ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra in Kannada

ಓಂ ಹ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಕುಬೇರಾಯ ಅಷ್ಟ-ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಮಾಮಾ ಗ್ರಿಹೆ ಧನಂ ಪುರಾಯ ಪುರಾಯ ನಮ:

ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.