ಡಿಸ್ಟನ್ಸ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ| Distance & Mind Psychology & Body Language Tricks - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಡಿಸ್ಟನ್ಸ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ| Distance & Mind Psychology & Body Language Tricks


Distance & Mind Psychology & Body Language Tricks

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.


* ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಟು ಇಲ್ಲವೇ 6ರಿಂದ 12 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೋಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಲವರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟನರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.

* ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 2 ರಿಂದ 4 ಫೂಟಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

* ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನಕಂಪರ್ಟೇಬಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಎಂದರ್ಥ.


ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯಲು 11 ಉಪಾಯಗಳು - How to Read Other's Mind by Body Language in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.