ಹ್ಯಾಂಡಶೇಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯಿರಿ | Handshake & Mind Psychology & Body Language Tricks - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಹ್ಯಾಂಡಶೇಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯಿರಿ | Handshake & Mind Psychology & Body Language Tricks

  

Handshake & Mind Psychology & Body Language Tricks

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಅವರ ಇಂಟನೆಷನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.


ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಶೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಮಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀಕಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಶೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಲಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ.


ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯಲು 11 ಉಪಾಯಗಳು - How to Read Other's Mind by Body Language in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.